Algemene voorwaarden leefstijlcoaching sessies

Tijdstip en plaats

Individuele vinden plaats bij Edith Broeders of de cliënt thuis. Indien een sessie door welke omstandigheden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur van te voren bekend te zijn. Dit geldt zowel voor Edith Broeders als ook de deelnemer.

Uitvoering van de opdracht

Edith Broeders voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Edith Broeders niet in staat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Aansprakelijkheid

Voor elke door Edith Broeders aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Edith Broeders kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens

Wanneer een cliënt gebruik maakt van mijn diensten worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard. Dit kan gebeuren tijdens een (telefonisch) gesprek of per email.

De volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

Doel verzameling en verwerking persoonsgegevens

Verstrekking aan derden

In het kader van een goede dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voordat ik persoonsgegevens overleg aan derden, zal ik de cliënt altijd eerst om schriftelijke toestemming vragen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken met als doel een goede dienstverlening. Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar).

Beveiliging gegevens

Om persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang of verlies zijn passende maatregelen genomen.

Rechten cliënt

De cliënt heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van zijn/haar persoonsgegevens. Indien er in de gegevens onjuistheden blijken, dan kan de cliënt mij verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kan de cliënt mij verzoeken om overdracht van zijn/haar persoonsgegevens.

Klachten

Bij klachten word ik hiervan graag op de hoogte gebracht. Mochten wij er samen niet uitkomen dan heeft de cliënt het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden deelname aan loop- of beweeg je fit groepjes

Geldigheidsduur

Een tien-ritten kaart voor een loop- of beweeg je fit groep is onbeperkt geldig.

Verantwoordelijkheid

Meedoen met een loop- of beweeg je fitgroep is geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor deelname zich ervan te verzekeren of dit medisch verantwoord is. Bij twijfel overlegt de deelnemer voor aanvang van de training met de huisarts.

Aansprakelijkheid

Edith Broeders is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.